VARFÖR VI BEHÖVS

ÖKAT BEHOV AV LAGRING

Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och konsumtion. 

Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa förluster behövs lokal energilagring.

För att tillväxttakten på hållbar el ska kunna öka behöver det satsas mer på lösningar för att möjliggöra en säker elleverans. Det långsiktiga klimatarbetet kräver därför nya, innovativa tekniker för storskalig energilagring. 

zhang-fengsheng-gUKv_yrQ_tk-unsplash

LAGRINGSTEKNOLOGIER

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet.

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket Pumped Hydro är ensamma om att erbjuda.

ENERGILAGRINGSMARKNADEN

Pumpkraft under jord möter alla de krav som ställs på den enskilt viktigaste typen av energilagring som möjliggör energiomställningen. Sett till konkurrerande tekniker är pumpkraft det dominerande sättet att lagra energi på, med 94 procent av total kapacitet globalt (International Hydropower association, 2018). Fram till 2040 förväntas den globala marknaden för energilagring att växa till 1,095GW / 2.850GWh [BloombergNEF]

Investeringarna de kommande 20 åren förväntas uppgå till 662 miljarder dollar vilket skulle motsvara över 50 000 storskaliga pumpkraftsanläggningar om 100 MW vardera.

Kontakta oss redan idag

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss via knappen nedan. 

Pumped Hydro Storage bidrar till följande av Förenta Nationernas globala mål

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu energi från fossila bränslen i alldeles för stora mängder. Det krävs en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och effekterna är synliga redan nu. Grön energilagring är därför en nödvändighet för att klara omställningarna vi står inför.
Previous
Next

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.